Kết quả giải quyết Hồ sơ
tỉnh Đồng Tháp đến tháng 04/2021
99.70 %
trong đó 36.69% sớm hạn, 63.01% đúng hạn
Đã tiếp nhận : 952619 hồ sơ
Đã giải quyết : 940741 hồ sơ
(Tự động cập nhật lúc 00:00, 14/04/2021)